Enquesta de Construïm Barcelona sobre mobilitat, seguretat, model de ciutat i govern de Barcelona

Actualitat

Què és Construïm Barcelona?

Els inicis de Construïm Barcelona es remunten al gener del 2019, quan es va constituir com a plataforma ciutadana preocupada per l’evolució de la ciutat i dels seus projectes socials, culturals i econòmics. Després d’una bona acollida i l’èxit de les primeres iniciatives (enquestes, visites a associacions, reunions amb exposició d’idees), es va decidir el 2020 constituir-la com a associació.

Construïm Barcelona és una entitat ciutadana sense ànim de lucre que neix per recollir les inquietuds dels ciutadans i ciutadanes per plantejar a les administracions públiques o privades els grans reptes, presents i futurs, de la ciutat.

Les persones són la base de Construïm Barcelona; per això, l’associació defensa la participació ciutadana per a la presa de decisions sobre aquelles qüestions vitals per al progrés de la ciutat.

El treball de Construïm Barcelona ha de servir per aconseguir una ciutat pròspera. En aquest sentit, l’associació durà a terme una tasca activa de divulgació i organització d’activitats relacionades amb el medi ambient, l’ecologia, l’evolució tecnològica, la cultura, el patrimoni històric i el desenvolupament socioeconòmic amb l’objectiu de construir una Barcelona sostenible, al servei dels seus habitants i, amb això, contribuir al progrés de la ciutat.

Construïm Barcelona no representa cap sector o interès concret, però comparteix una passió: Barcelona i el paper que exerceix com a ciutat global.

Per això, es constitueix per fer costat al conjunt del teixit associatiu de Barcelona, a entitats i organitzacions, amb propostes i projectes comuns que facilitin solucions i millores per a Barcelona. A través d’aquesta associació, amb voluntat de servei públic, s’agruparan les seves demandes i es canalitzaran a les institucions i administracions corresponents perquè siguin tingudes en compte.

Construïm Barcelona vol ser l’altaveu de totes les persones que viuen i formen Barcelona i, d’acord amb el seu esperit fundacional, és una associació oberta a qualsevol persona física o jurídica i creada per a la col·laboració, cooperació i interacció entre elles.

Està presidida per Xavier Vallhonrat, que és un dels artífexs de la introducció del concepte i del model franquícia al país. Actualment presideix l’Associació de Franquícies de Catalunya i gaudeix d’una àmplia trajectòria en moviments associatius culturals i socials, als quals ha dedicat més de 30 anys de la seva vida. La seva major obstinació, que frega l’obsessió, és protegir i vetllar pels interessos del teixit associatiu, cultural i comercial de la ciutat, així com assegurar-ne l’evolució cap a un model cada vegada més integrat que permeti la unió d’esforços i que asseguri que els interessos i necessitats dels diferents sectors de la ciutat seran escoltats i tinguts en compte.

Organigrama

President

Xavier Vallhonrat

Objectius de Construïm Barcelona

L’objectiu fonamental i fundacional de Construïm Barcelona és treballar per aconseguir una ciutat per a les persones, és a dir, per posar Barcelona al servei dels seus ciutadans i ciutadanes amb la finalitat que s’hi puguin sentir representats i identificats.

De l’objectiu fonamental sorgeixen la resta dels objectius, que són:

  • Contribuir al progrés de Barcelona fomentant el seu desenvolupament com a ciutat i centre social.
  • Treballar per garantir que Barcelona conservi el seu estat competitiu a través de programes de recerca i esdeveniments que estimulin el debat i la reflexió sobre aquelles qüestions que formen part del dia a dia de la ciutat i del seu desenvolupament econòmic i social.
  • Fer costat al conjunt del teixit associatiu de Barcelona amb la finalitat de fer progressar Barcelona en totes aquelles àrees en les quals la ciutat pot avançar més. Construïm Barcelona entén el progrés com un procés transversal que engloba diversos sectors i actors que treballen per a un benefici comú.
  • Promoure i organitzar processos de participació amb ens públics i privats, amb el compromís de crear oportunitats perquè les persones s’expressin, ja que és la ciutadania qui millor coneix cada escenari.
  • Transformar les idees en projectes que es portin a terme entre totes les parts i facilitar aliances i col·laboracions.
  • Defensar els serveis bàsics que han de rebre els ciutadans i ciutadanes, identificar i desenvolupar activitats i projectes que contribueixin a un millor coneixement sobre el medi ambient, l’ecologia, l’evolució tecnològica al servei de les persones, la cultura, el patrimoni històric i el desenvolupament socioeconòmic amb l’objectiu d’aconseguir una Barcelona cada vegada més sostenible i al servei de les persones.
  • Defensar els interessos dels seus associats en tot allò que els afecti, emprendre les accions que es considerin oportunes davant les diferents administracions i organismes o entitats públiques o privades i bastir els ponts d’enteniment precisos.
  • Establir acords de col·laboració, aliances i/o convenis amb altres organitzacions o institucions que defensin interessos similars, així com entre els sectors públic i privat per abordar problemes i oportunitats.

***Construïm Barcelona es reserva el dret d’adoptar els mecanismes necessaris per constituir-se com a fundació o, si cal, adoptar aquelles accions oportunes per a la creació d’una fundació autònoma amb finalitats similars a aquesta associació.

Àrees d’actuació

Les àrees d’actuació de Construïm Barcelona estan relacionades, directament o indirectament, amb els objectius de l’associació i són les següents:

El coneixement: l’associació creu en el valor de compartir el coneixement, una tasca que es desenvoluparà amb l’elaboració d’estudis, projectes i publicacions, així com amb l’organització d’espais de diàleg i reflexió.

La participació: l’associació aposta perquè la ciutadania adquireixi un paper significatiu a Construïm Barcelona, que respongui als seus interessos i li permeti col·laborar en el seu desenvolupament. Per això, organitzarà trobades que promoguin el debat i la proposta d’iniciatives d’interès comú, així com processos participatius i de decisió ciutadana.

La innovació: l’associació parteix de la consideració que la innovació és imprescindible per afrontar els grans reptes als quals s’enfronta la societat en general i la ciutat de Barcelona en particular. 

La cultura: l’associació entén la cultura, a través de les seves diverses manifestacions, com una expressió de la idea de ciutat que l’associació desitja i defensa, de manera que incideix en els eixos necessaris per activar, consolidar i, si es considera necessari, repensar la ciutat. 

El servei a la població: l’associació defensarà els serveis bàsics que han de rebre els ciutadans i ciutadanes amb l’objectiu d’aconseguir una Barcelona al servei de les persones.

Propòsits

Els propòsits, alhora, estan relacionats amb els objectius i les àrees d’actuació de Construïm Barcelona, i són els següents:

Creació, producció, publicació, edició, distribució, administració i promoció d’obres multimèdia, de caràcter intel·lectual, artístic i/o tècnic vinculades a les matèries que són objecte de l’associació: medi ambient, ecologia, evolució tecnològica al servei de les persones, cultura, patrimoni històric i desenvolupament socioeconòmic.

Activitats d’assessorament legal i tècnic als socis i professionals vinculats a les matèries objecte de l’associació i en defensa dels interessos fundacionals de l’associació i particulars dels socis.

Col·laboració amb mitjans de comunicació, en qualsevol mena de suport físic i/o digital, vinculats a les matèries objecte de l’associació. A través d’un compromís efectiu amb els mitjans, és possible influir en el desenvolupament de polítiques i millorar el diàleg cívic i social de la ciutat, ja que és un recurs de reflexió per estimular el creixement de Barcelona.

Organització de fòrums, conferències, col·loquis i seminaris, presencials i online, que permetin l’anàlisi dels diferents camps d’estudi de l’associació, així com dels grans reptes, presents i futurs, de la ciutat.

Recerca i desenvolupament de projectes, recursos i serveis vinculats a les matèries objecte de l’associació. Per això, Construïm Barcelona identifica temes rellevants, consulta experts, ofereix idees i recomana solucions per al futur de la ciutat i, amb el contingut resultant, elabora i publica informes.

Intervenció en processos normatius per promoure iniciatives legislatives i/o impugnar disposicions, normes i actes en general d’interès per a la ciutadania.

Dinamització i participació en processos consultius que permetin la presa de decisions d’una manera col·laborativa: a través d’enquestes que permetin desenvolupar hipòtesis i seleccionar prioritats.

Activitats complementàries per al compliment de les finalitats de control i millora del bon govern per a un compromís responsable amb la societat.