Avís legal

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d’aquest web. L’entitat informa els Usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de l’11 de juliol.

Raó Social o Nom de l’Empresa CIF
ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS G02875839
Adreça:
Avinguda Meridiana 358, 4t A
Població: Codi Postal:
BARCELONA 08027
N. Registre Associacions de la Generalitat
68.400

 

  1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització del web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat a la versió publicada per ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot tenir modificacions.

  1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent de fer servir o utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se al web d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS com en accedir a la informació d’altres webs des del web d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS. 

  1. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNS

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa. 

  1. POLITICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d’aquest web. L’entitat informa els Usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de l’11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis del web (inclosa l’Àrea Privada) seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat al RGAEPD del qual és responsable ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa especialment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i altra legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a dpd@construimbarcelona.org. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigeixi’s al següent enllaç Política de Privacitat.

  1. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquest web es poden utilitzar cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber més sobre l’ús de les cookies per part d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS dirigeixi’s a la nostra Política de cookies.

  1. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de manera fortuïta, puguin sofrir incorreccions, desactualitzacions o errors.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest web tenen dues finalitats: una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes, i una altra de venda de serveis, segons el que es preveu en aquest avís legal i la resta de textos legals d’aquest web.

  1. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, independentment de la causa. Així mateix, ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de mal indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS realitza tots els seus esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa a qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

  1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents websites i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el software necessari per al seu funcionament i visualització, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de tot l’anterior implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS.

D’acord amb el que es comenta al paràgraf anterior, ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin tenir sobre aquestes observacions, opinions o comentaris.

Queden prohibits tots els recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot enllaç, frame o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS sense el consentiment previ, exprés i per escrit del CLIENT. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS.

Queden prohibits tots els recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual del CLIENT sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, frames o vincles similars des dels websites d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS.