Politica de Privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT 

 1. ABAST

Aquesta Política de privacitat d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en aquest web o en qualsevol dels entorns d’Internet de l’entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos als diferents websites, relatius a serveis prestats per ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS. Es podran exercir els drets pertinents segons l’exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats al web corresponent. Aquests textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades.

Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social del responsable CIF
ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS G02875839
Adreça:
Avinguda Meridiana 358, 4t A
Població: Codi Postal:
BARCELONA 08027
email
hola@construimbarcelona.org

Amb quines finalitats recopilem les seves dades? 

D’acord amb el que es disposa a la normativa vigent, ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En aquest web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden aconseguir de l’usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • Gestió de les seves dades de contacte per solucionar dubtes o suggeriments; el seu consentiment n’és la base legal.
 • Gestió de les seves dades per enviar-li el formulari informatiu; el seu consentiment n’és la base legal.
 • Gestió de les seves dades per tramitar la seva adhesió a l’Associació; el seu consentiment n’és la base jurídica.
 • Gestió de les seves dades de contacte per enviar-li notificacions, participar en enquestes o sortejos; el seu consentiment n’és la base legal.
 • Enviar-li, si escau, notificacions que puguin ser del seu interès; el seu consentiment n’és la base legal.

S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals? 

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, tret que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la qual van ser captades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Les seves dades poden ser comunicades a les següents terceres parts de confiança d’ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS:

 • Terceres parts que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre software i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquestes terceres parts.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

El web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació online, ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes; per tant serà d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar als llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita al punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits al paràgraf precedent podran exercitar-se per part de cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS
___________________________

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si ho consideren oportú.

 1. COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS
___________________________ 

 1. COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT 

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS recomana que, abans d’introduir les dades en algun o alguns dels fulls d’obtenció de dades d’aquesta pàgina web, es llegeixin detingudament l’avís legal, la política de cookies i la política de privacitat.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades als corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en aquest avís legal i polítiques de privacitat.

 1. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT 

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos serà d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través dels websites estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, que seran totalment responsables d’aquest accés i ús correcte. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la mateixa ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

 1. INFORMACIÓ LSSI-CE 

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts del web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS amb domicili a l’Avinguda Meridiana 358, 4t A, 08027 Barcelona i amb la gestió del domini d’Internet construimbarcelona.org inscrit al registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail hola@construimbarcelona.org.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

 1. INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora d’aquest web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només hi accedeixin una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que hi facin un ús incorrecte.

ASSOCIACIÓ CONSTRUÏM BARCELONA MOTOR DE 3 MILIONS recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l’ús): 

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d’Internet, la qual cosa els permetrà disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics als seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició als seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de tal manera que no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia. Es recomana no acceptar de manera compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigar sempre que sigui possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar als seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. Allà s’explica qui són els titulars i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquesta mena de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d’usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.